சபரிமலை பூஜை நேரங்கள்

Sabarimala today..Pooja details…02.12.2022
Morning
………..
3am….Thiru nada opens
3.05… Abhishekam
3.30am…. Ganapathy Homam
3.45am onwards Ghee Abhishekam starts and it will continues till 11am
6am….Ashttabhishekam
7.30am…. Morning pooja
12.30pm….Noon pooja
1pm….Nada will close
…………..
Evening
3pm…Nada opening
6.30pm….Deeparadhana
7pm…Flower Abhishekam
9.30pm…Closing pooja
10.50pm Harivarasanam will start
11pm…Thirunada will close….

Iruthi Theerppu: IRUTHI THEERPPU OFFICE 044-35720178